YEAH! Even geduld...

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Mei 2016, herzien maart 2021

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Discodip design, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65808630. Discodip design is gevestigd in Nederland te 6124 BE Papenhoven op de Burgemeester Houbenstraat 21.

 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle gesloten overeenkomsten (waaronder: offertes) tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
 • 1.2 Onder de opdrachtgever wordt degene verstaan voor wie een offerte wordt opgesteld. De opdrachtnemer is Discodip design.
 • 1.3 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk (zie lid 2.5) overeengekomen worden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • 1.4 Met het afsluiten van een overeenkomst met Discodip design gaat men akkoord met de Algemene Voorwaarden van Discodip design.
 • 2.1 Een offerte is altijd vrijblijvend en verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met Discodip design.
 • 2.2 Een offerte blijft 1 maand geldig, tenzij anders vermeld.
 • 2.3 Prijzen zijn exclusief BTW. Deze staan apart vermeld.
 • 2.4 Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Discodip design zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is. Bij grote veranderingen of wijzigingen volgt een nieuwe offerte.
 • 2.5 Een offerte wordt schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Hiermee gaat de opdrachtgever ook akkoord met de Algemene Voorwaarden van Discodip design.
 • 2.6 Middels een e-mail kan men een schriftelijk akkoord geven en zo een overeenkomst sluiten. Een e-mail is rechtsgeldig verklaard om schriftelijk akkoord te geven op een offerte.
 • 3.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen. Deze staan apart vermeld.
 • 3.2 De prijs is gebaseerd op een uurtarief of een vast afgesproken projectprijs. Daarnaast kunnen er in de prijs extra zaken opgenomen worden zoals reis-, print-, prototype- en materiaalkosten. Ook kan de hulp van derden worden ingeschakeld voor advies, productie en begeleiding. Deze kosten worden vooraf gespecificeerd en opgenomen in de offerte.
 • 3.3 Discodip design is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen. Meer materiaalkosten, andere werkzaamheden, extra bewerkelijke teksten, extra correctierondes, ondeugdelijke wijze van door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en andere soortgelijke zaken die leiden tot meer werkzaamheden of kosten voor Discodip design zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. De opdrachtgever zal hierover vooraf geinformeerd worden, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is.
 • 4.1 De uitvoering van de diensten of goederen worden middels een offerte bepaald.
 • 4.2 Een door Discodip design opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is in samenspraak met de opdrachtgever evenals veranderingen in dit termijn.
 • 4.3 Voordat tot uitvoering, productie of openbaarmaking wordt overgegaan stellen beide partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of (druk)proeven van de uitvoering te controleren en schriftelijk goed te keuren. Een e-mail is rechtsgeldig verklaard om schriftelijk akkoord te geven.
 • 5.1 Voorafgaand aan de opdracht wordt een aanbetaling van 50% gehanteerd, mits anders vermeld in de offerte.
 • 5.2 Een factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan, mits anders vermeld.
 • 5.3 De opdrachtgever mag de geleverde producten pas toepassen en gebruiken nadat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is op grond van de vooraf opgestelde overeenkomst, zijn voldaan aan Discodip design.
 • 5.4 Bij een niet tijdige volledige betaling zal Discodip design een betalingsherinnering sturen met het verzoek alsnog binnen 7 dagen te betalen. Wanneer er na deze 7 dagen geen volledige betaling plaats vindt worden er 35 euro administratiekosten toegevoegd aan de factuur en gaat een nieuw betalingstermijn in van 7 dagen.
 • 5.5 Is een factuur niet tijdig en volledig betaald na de betalingsherinneringen(zie lid 5.4) is Discodip design gerechtigd de opdrachtgever in gebreke te stellen en de wettelijke rente(30% van het facturubedrag) ingevolge art. 119a Boek 6 BW over het factuurbedrag te verhogen.
 • 6.1 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst met Discodip design te annuleren mits hij de hierdoor ontstane schade vergoedt.
 • 6.2 Deze schade kan bestaan uit voorbereidingskosten, ingeroepen diensten, ingekocht materiaal en gewerkte uren.
 • 6.3 Wanneer de uitvoering van een opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Discodip design kunnen worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de ontstane schade vernoemd in lid 6.2 te vergoeden.
 • 7.1 Afwijkingen in het eind resultaat ten opzichte van hetgeen dat is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.
 • 7.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aangeleverde gegevens, teksten, afbeeldingen, afmetingen, etc.
 • 7.3 De opdrachtgever dient producten na levering te onderzoeken op deugdelijkheid.
 • 7.4 Klachten dienen binnen 10 dagen na afronding van de opdracht of levering van het product schriftelijk (zie lid 2.5 en 2.6) aan de ontwerper te worden meegedeeld.
 • 7.5 Tekortkomingen van Discodip design als gevolg van brand, inbraak, machinebreuk of problemen met nutsbedrijven en ISP’s (Internet Service Providers) zijn voorbeelden van overmacht en geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst, korting of een andere schadevergoeding.
 • 7.6 De opdrachtgever dient ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren alvorens goedkeuring.
 • 7.7 De goedkeuring van de proeven (zie lid 7.3) door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Discodip design de werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 • 7.8 Discodip design is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 • 8.1 De schade die ontstaat als gevolg van tekortkoming door Discodip design is beperkt tot een bedrag dat in een redelijke verhouding staat met de overeengekomen bepaalde prijs. Discodip design is in geen geval gehouden tot vergoeding van indirecte schade. (zie lid 8.4)
 • 8.2 Discodip design dient ingeval van tekortkoming binnen 10 dagen na afronding van de opdracht of levering van het product schriftelijk (zie lid 2.5) in gebreke te worden gesteld.
 • 8.3 Discodip design is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geleverde goederen en diensten van derden. Wel kan Discodip design hierbij gewenst assistentie verlenen.
 • 8.4 Discodip design is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Hieronder valt onder andere vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie.
 • 8.5 Discodip design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hechtiging, loslaten, kleven, glans, kleur, slijtage, licht- of kleurechtheid indien de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst niet de juiste informatie heeft verstrekt over de toepasbaarheid van de producten.
 • 9.1 Wanneer er in het resultaat rechten van derden rusten zullen er wanneer nodig met beide partijen aanvullende afspraken worden gemaakt over het gebruik.
 • 9.2 De opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, te verminken, te wijzigen of te hergebruiken. Discodip design kan aan deze toestemming eventuele voorwaarden of kosten verbinden.
 • 9.3 In geval van het niet nakomen van lid 9.2 heeft Discodip design het recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten. Deze vergoeding staat in verhouding met de gepleegde inbreuk.
 • 9.4 Discodip design heeft de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, werving van opdrachten, promotie, wedstrijden en tentoonstellingen, mits anders overeengekomen met de opdrachtgever.
 • 9.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 • 10.1 Discodip design is auteursrechthebbende over het geleverde resultaat. Waaronder het octrooirecht, merkrecht, en auteursrecht. Discodip design blijft de rechthebbende op vervaardigde werken zoals bijvoorbeeld kopij, zetsel, ontwerpen, tekeningen, illustraties, afbeeldingen, modellen, prototypes, fotografische opnames, films, informatiedragers, databestanden, concepten, stansmessen/vormen, drukplaten, preegvormen en andere materialen of (elektronische) bestanden.
 • 10.2 Alle door Discodip design vervaardigde producten(zie lid 10.1) blijven eigendom van Discodip design. Discodip design is in geen geval verplicht deze af te geven aan de opdrachtgever.
 • 10.3 De opdrachtgever kan met Discodip design schriftelijk overeenkomen dat de in lid 10.1 genoemde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Dit moet uitdrukkelijk vermeld zijn. Discodip design kan aan deze overdracht eventuele voorwaarden en kosten verbinden.
 • 10.4 De door Discodip design ontwikkelde vormgeving op geleverde producten en diensten mag niet zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd.
 • 10.5 De opdrachtgever krijgt na levering van het product door Discodip design het niet-exclusieve recht tot gebruik van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van de werken vermeld in lid 10.1.
 • 10.6 Discodip design heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht te vermelden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Discodip design het resultaat zonder vermelding van de naam Discodip design openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 • 10.7 De door Discodip design vervaardigde producten (zie lid 10.1) mogen door Discodip design te allen tijde gebruikt worden voor promotie doeleinden. Wanneer de klant aangeeft niet akkoord te gaan met het gebruik van de gevaardigde producten voor promotie doeleinden, dient dit tijdig schriftelijk bekend gemaakt te worden aan Discodip design. Er geldt dan een meerprijs van 10% van het uiteindelijk factuur bedrag. De huidige prijs is berekend op het gebruik van producten ter promotie.
 • 11.1 Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen indien u een overeenkomst aangaat met Discodip design.
 • 11.2 De opgeslagen gegevens dienen ter uitvoering van een overeenkomst, offerte en factuur met betrekking tot de levering van producten en of diensten door Discodip design.
 • 11.3 De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen door Discodip design: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.
 • 11.4 Discodip design gaat met de grootste zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Indien u van mening bent dat uw persoons gegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen kunt u te allen tijde een schriftelijk verzoek indienen bij Discodip design om uw gegevens te verwijderen.
 • 11.5 Persoonsgegevens zullen in geen geval worden gedeeld door Discodip design met derden. Tenzij voorafgaand gezamenlijk overeengekomen.
 • 12.1 De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht.
 • 12.2 Discodip design heeft het auteursrecht van de gehele website en het werk. Niets van deze website mag gekopieërd worden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Discodip design.
 • 12.3 ByLiekeVroomen heeft het auteursrecht van de foto’s waar Sanne Janssen, eigenaar van Discdip design, zelf op staat.